تولید لوله با قطر 2800 میلیمتر برای اولین بار در کشور برای طرح ملی انتقال پس آب شهر تهران به دشت ورامین