ایمنی و بهداشت

کارخانه تولیدی صنعتی آویسا پارسه زابل از ابتدای آغاز به کار در مسیر توسعه پایدار همواره سه رکن HSE را سر لوحه کار خود قرار داده و با این نگاه که سلامت، بهداشت شغلی و ایمنی کارکنان به عنوان ارزشمندترین دارایی سازمان به لحاظ اهمیت و اولویت برای این شرکت می باشد اقدام به استقرار سیستمهای مدیریتی HSE بر مبنای استانداردهای جهانی از جمله ( OHSAS18001 ) نموده است .

طرف دیگر با این نگاه که محیط زیست یک امانت گرانبها جهت نسل های آینده می باشد، بجهت صیانت و نگهداری از این امانت الهی تمام تلاش خود را به کارگرفته است تا کمترین آلایندگی را برای محیط پیرامون خود ایجاد نماید و در همین راستا اقدام به استقرار سیستم مدیریت محیط زیست بر مبنای استاندارد جهانی ( ISO14001 ) نموده است.

رویکردبهینه سازی تکنولوژی و حرکت به سمت دستیابی به تکنولوژی سبز و حذف ریشه ایی مخاطرات ازمرحله طراحی از برنامه های اصلی شرکت آویسا پارسه زابل می باشد