ماشین کاری

در راستای کاهش هزینه های جاری شرکت و عدم وابستگی به واردات، واحد ماشین کاری با هدف ساخت و تولید قطعات و با تکیه به نیروهای متخصص با حمایت مدیر کارخانه در تابستان 1397 به بهره برداری رسید.

با راه اندازی این واحد طراحی، ساخت، تعمیر قطعات و اجرای تکنیکی بهینه جهت استفاده ابزار و قطعات داخلی در کارخانه میسر و با کاهش 90 درصدی هزینه های اولیه خرید قطعات در این زمینه باعث بهبود و رونق تولید گردید به گونه ای که واحدهای صنعتی نمونه کشور نیز بدنبال پیاده سازی برخی از این طرح ها در واحد صنعتی خود شده اند.