اتصالات

کلیه اتصالات GRP، از قبیل زانو در زوایای مختلف، سه راهی، فلنج، نازل، تبدیل و غیره در اندازه های استاندارد و همچنین در صورت سفارش مشتری در ابعادی غیر از استانداردهای ذکر شده، تولید می شوند. در اداه نمونه ای از اتصالات تولیدی نمایش داده می شود.